جزئیات این دوره : یا بصورت تیبل مجزا باشد و یا یک تصویر فول کامپلیت