با دیجی دکی زندگی اسون میشه.

در اسلایدهای ضمیمه شده ، روند کار دیجی دکی توضیح داده شده است.